началоМестна инициативна група Странджа трупа европейски опит
МИГ–лидер миг-лидер22
Местна инициативна група Странджа трупа европейски опит
Продължава изпълнението на стартиралия през 2009 г. проект на Бизнес център Малко Търново за сформиране на Местна инициативна група (МИГ) на територията на три общини в Странджа планина - Малко Търново, Царево и Приморско. Проектът има за цел да повиши информираността, активността и капацитета на местното население за подготовка и изпълнение на проекти, свързани с развитието на местната икомомика, както и да създаде необходимите условия за прилагането на подхода ЛИДЕР за децентрализирано местно управление. Финансирането на дейностите е от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Ос 4 – ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони в България 2007 – 2013 г.
Учредената през март 2010 г. Местна инициативна група (МИГ) Странджа със седалище в гр. Малко Търново ще изпълнява ролята на основен орган за изпълнение на стратегията за местно развитие, която също се разработва в рамките на проекта на Бизнес център Малко Търново. Стратегията включва редица дейности, които ще бъдат реализирани от различни местни производители, стопански и нестопански организации, институции и др. под формата на одобрени проекти, с които ще се подпомогне развитието на региона. МИГ Странджа ще бъде звеното за прием и оценка на проектните предложения след одобрението и финансовото обезпечаване на Стратегията от страна на Министерството на земеделието и храните.
От 21 до 24 юни 12 представители от територията на МИГ Странджа ще посетят Република Словения и ще се запознаят с работата на вече функциониращата местна инициативна група в общините Илирска Бистрица, Пивка и Постойна. В програмата на учебното посещение са включени срещи с екипа на МИГ, селскостопански ферми, музеи и други обекти, финансово подпомогнати от европейски фондове чрез подхода ЛИДЕР. Участниците в посещението, които са представители на местния бизнес, нестопанския сектор и местната власт от трите общини в Странджа ще придобият нови знания и ще обменят полезен опит в изпълнението на проекти и развитието на местната икономика.
Част от словенските домакини – Алеш Зидар и Аленка Волк вече гостуваха на МИГ Странджа в гр. Малко Търново. На 16 юни в семинарната зала на Бизнесцентъра те се запознаха с досегашната работа и постигнатите резултати на проекта по подхода ЛИДЕР, както и представиха на присъстващите местни хора своя опит от тригодишната дейност на тяхната организация. Интересно за присъстващите беше да разберат, че в Словения също срещат сходни на нашите проблеми при изпълнението на проекти, изпитват финансови затруднения и административните срокове за възстановяване на инвестициите са големи. Там дори процентът на безвъзмездно финансиране е по-малък, а максимално допустимият бюджет на проектите по ЛИДЕР е наполовина спрямо този в България. Въпреки това с всяка следваща година в офиса на местната инициативна група постъпват все повече заявляния и всички те получават финансиране. Това показва, че общественият интерес нараства, капацитетът се увеличава и ефектът от прилагането на подхода ЛИДЕР е положителен за местната икономика.

Владимир Димитров,
Координатор на проекта