https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Уведомяват се заинтересованите страни, че на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ  по списъла на чл. 131 от ЗУТ е изготвен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ на обект: „Пътен достъп до УПИ , отредени за ПИ 17693.27.16, м. Качул по КККР на с. Граматиково, община Малко Търново“, засягащ поземлени имоти с идентификатори: 17693.27.16, 17693.27.22, 17693.27.59, 17693.27.70.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ /бр.45/28.05.2024г/.

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно