Проект

    ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО подписа договор № 58-131-СО52/12.01.2009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите - Договарящия орган на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жители и в населени места с под 2000 е. ж. попадащи в градски агломерационни ареали” процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Референтен номер на процедурата: BG161 РО 005/08/1.30/01/01. Средствата от тази помощ са предназначени за резлизиране на проект:
    „Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново”

    Стойността на проекта е 1 179 692,18лв.

    Договорът Проектът ще се изпълнява за период от 18 месеца.

    Изпълнението на този договор е част от действията на Община Малко Търново, насочени към реализация на поетите ангажименти към Европейския съюз от страна на Република България и към жителите на Общината.

    Отпуснатата финансова помощ е насочена към изготвяне на предпроектни проучвания, инвестиционни проекти, финансови и икономически анализи и подготовка на предпроектното предложение за финансиране и изпълнение на инвестиционното намерение за подобряване на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води на община Малко Търново.

Проект "Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново" е в съответствие с приоритетите, заложени в “Общински план за развитие на Община Малко Търново 2007 – 2013 г.”
    Целите на проекта са подготовка на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане на канализационни мрежа, ПСОВ и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново.