Оперативна програма "Околно среда"

    Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жители и в населени места с под 2000 е. ж. попадащи в градски агломерационни ареали” процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Референтен номер на процедурата: BG161 РО 005/08/1.30/01/01, определя стратегическите цели и приоритети на Република България в сектор „Околна среда”, които са финансирани от европейските структурни фондове и Кохезионен фондове. Програмата е насочена към реализация на мерки, целящи постигане на съответствие с екологичните изисквания на Европейския съюз, като главната стратегическа цел е:
    Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

    Оперативна програма „Околна среда  2007-2013” е стратегически документ - рамка за усвояване на финансови средства от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и съфинансирана от националния бюджет, като обхваща цялата територия на Република България.

    Повече информация за Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” може да намерите на следната интернет страница:

www.ope.moew.government.bg