Оперативна програма "Околно среда"

     В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-СО52/12.01.2009г. между Община Малко Търново и МОСВ по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново”, проектно предложение № 58-131-52-52, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жители и в населени места с под 2000 е. ж. попадащи в градски агломерационни ареали” процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Референтен номер на процедурата: BG161 РО 005/08/1.30/01/01 съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност към настоящия момент е изготвен работен проект за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр. Малко Търново. Предстои съгласуването му с Националния център за опазване на общественото здраве, РИОКОЗ, Басейнова дирекция, EVN, Vivacom, ВиК, Противопожарна безопасност.

    След проведена обществена поръчка чрез открита процедура бе избран изпълнител за разработване на втория инвестиционен проект с предмет: „Работен проект за доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Малко Търново». Договорът с фирмата изпълнител бе сключен на 08.12.2009г. Срокът за изпълнение е 4 месеца.

Предстои да се извърши:

  • Изготвяне на проект за кандидатстване за инфраструктурния проект;
  • Приключване на стартиралите дейности по проекта, свързани с екологичното законодателство и публичност.

    Проектът включва съвкупност от дейности, които в крайният си резултат ще подпомогнат участието на Община Малко Търново в кандидатстването за отпускане на безвъзмездна помощ за изграждането им, което от своя страна ще допринесе за изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕС, относно пречистване на отпадъчни води от населените места. Крайния срок за приключване на проекта е 12.07.2010г.