Оперативна програма "Околно среда"

     В изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-СО52/12.01.2009г. между Община Малко Търново и МОСВ по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново”, проектно предложение № 58-131-52-52, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жители и в населени места с под 2000 е. ж. попадащи в градски агломерационни ареали” процедура: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Референтен номер на процедурата: BG161 РО 005/08/1.30/01/01 съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност към настоящия момент в етап на проектиране е работен проект за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр. Малко Търново. Договора с избрания изпълнител бе сключен през месец април, срока за изпълнение е девет месеца.

    През месец август е обявена процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Работен проект за доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Малко Търново". Комисията ще разгледа, оцени и класира получените оферти на 12.10.2009г. С избрания изпълнител ще бъде сключен договор за проектиране на инвестиционни проекти за доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Малко Търново.

    С решение № 24- ПР/2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите, реши, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение: „Проектиране и изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Малко Търново”.

    Проектът е с продължителност 18 месеца. Разработения проект включва съвкупност от дейности, които в крайният си резултат ще подпомогнат участието на Община Малко Търново в кандидатстването за отпускане на безвъзмездна помощ за изграждането им, което от своя страна ще допринесе за изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕС, относно пречистване на отпадъчни води от населените места.