Проект

    ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО подписа договор № 58-131-СО52/12.01.2009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите - Договарящия орган на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”. Средствата от тази помощ са предназначени за резлизиране на проект:
    „Подготовка на инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Малко Търново”

    Стойността на проекта е 1 179 692,18лв.

    Договорът Проектът ще се изпълнява за период от 18 месеца.

    Изпълнението на този договор е част от действията на Община Малко Търново, насочени към реализация на поетите ангажименти към Европейския съюз от страна на Република България и към жителите на Общината.

Оперативна програма

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, определя стратегическите цели и приоритети на Република България в сектор „Околна среда”, които са финансирани от европейските структурни фондове и Кохезионен фондове. Програмата е насочена към реализация на мерки, целящи постигане на съответствие с екологичните изисквания на Европейския съюз, като главната стратегическа цел е:
Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” е стратегически документ - рамка за усвояване на финансови средства от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и съфинансирана от националния бюджет, като обхваща цялата територия на Република България.