начало - Правилници и наредби

Наредба N1 - За обществения ред в община Малко Търново

Наредба за определяне условията за управление и ползване на общинските пътища

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община МАЛКО ТЪРНОВО

Правилник за организацията и дейността на общински съвет Малко Търново, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Малко Търново;

Наредба за организация и управление на гробищните паркове в населените места на Община Малко Търново

Наредба за организация и дейността на клубовете за пенсионерите в Община Малко Търново

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Малко Търново

Наредба за търгове и конкурси

Наредба за Общинскатa собственост

Наредба за условията и реда за упражняжане правата на собственик от община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества