Начало - Текущи проекти

20.01.2014 г.

Оперативна програма „Административен капацитет”
Приоритетна ос І „Добро управление”,
подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Бюджетна линия BG 051PO002/13/1.3-07

Обяви, съобщения

Все още няма публикувани съобщения или обяви