Начало - Текущи проекти

20.05.2013 г.

Оперативна програма „Административен капацитет”
Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”,
подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администарция”
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

Обяви, съобщения

Все още няма публикувани съобщения или обяви