начало - Програма за опазване на околната среда
Програма за опазване на околната среда

Анотация, Основание, Цели на програмата                                         

 Стр.4

Анализ на средата/разположение, релеф, климат, води, полезни изкопаеми, почви/

 

 Стр.7

Селищна структура

 Стр.11

Състояние на компонентите на околната среда

 Стр.13

                             Състояние на атмосферния въздух

 Стр.13

                             Шум

 Стр.20

                             Състояние на водите

 Стр.20

Отпадъци

 Стр.27

Биотична характеристика

Стр.36

                             Фауна

Стр.36

                             Флора

Стр.38

                            Лечебни растения

Стр.40

Защитени местности

Стр.48

Резервати, Природни забележителности

Стр.50

Туризъм

Стр.52

                           Ресурси на туризма

Стр.52

                          Археологическо наследство

Стр.54

Организационни особености на Община Малко Търново

Стр.55

                          Икономическо развитие- обща характеристика

Стр.57

Промишленост

Стр.60

Горски стопанства на територията на Община Малко Търново

Стр.63

                           Държавно горско стопанство град Малко Търново

Стр.64

                          Държавно ловно стопанство с. Граматиково

Стр.68

                         Общински гори град Малко Търново

Стр.71

                         Държавно лесничейство село Звездец 

Стр.72

Състояние на инфраструктурата

Стр.74

                         Водоснабдяване

Стр.74

                         Канализационна система

Стр.76

                        Транспортна инфраструктура

Стр.77

                       Телекомуникационна инфраструктура

Стр.77

Околна среда

Стр.78

Проблеми и потенциали на Община Малко Търново

Стр.78

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите /SWOT/

Стр.79

Цели Визия за околната среда

Стр.80

Организация за изпълнението на програмата

Стр.84

План за действие

Стр.85

 

Списък на лечебните растения за потенциално ползване на ПП “Странджа” Приложение №1

Стр.89

Вижте целия текст на Програмата за опазване на околната среда от тук.