В процес на обработка

УСЛУГИ
ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛ "ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ"№ по ред Вид услуга Такса Срок
1. Приемане на документи за настаняване под наем 3 лв. Един месец
2. Приемане на документи за продажби, замени и учредяване на вещни права 20 лв. Един месец
3. Издаване на удостоверения за:
- наличие на реституционни претенции
- установена жилищна нужда
- отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
5 лв. 10 дни
4. Заверени копия от документи относно общинската собственост 5 лв. 10 дни
5. Заверена молба – декларация за обстоятелствена проверка за признаване право на собственост 10 лв. 3 дни
6. Издаване на разрешително за извършване на амбулантна търговия 20 лв. Един месецШаблони на заявления

Заявление за закупуване на общински имот с учредено право на строеж

Заявление за ликвидиране на съсобствеността

Заявление за отписване от актовите книги на общинска собственост

Заявление за ползване под наем на клетка от общинския пазар

Заявление за ползване под наем на общински земеделски имоти

Заявление за учредяване на право на пристрояване /надстрояване/ върху общински имот

Заявление за учредяване на право на ползване върху общински имот

Заявление за учредяване на право на строеж върху общински имот

Заявление за удостоверение за наличие на реституционни претенции върху частен имот

Заявление за закупуване на общински имот с построена собствена сграда

Заявление за закупуване на общински апартамент

Заявление за закупуване на общински имот

Заявление за замяна на собствен имот с общински