Наименование на услугата

Срок за изпълнение /работни дни/

такса

1.

Издаване на скица за недвижим имот

7 дни

15.00 лв.

2.

Издаване на скица за недвижим имот със заверка ос и заверка за идентичност на поземлен имот

7 дни

22.00 лв.

3.

Презаверяване на скица / от издаването на която са изтекли  6 месеца/

3 дни

10.00 лв.

4.

Издаване на комбинирана скица

7 дни

50.00 лв.

5.

Извадка от трасировъчен карнет

7 дни

15.00 лв.

6.

Списък с координати на осови точки

7 дни

2лв./точка

7.

Нанасяне на промени в кадастралните планове

7 дни

2лв./т., но не по-малко от 20.00 лв.

8.

Заверка за идентичност на поземлен имот върху оригинална скица

3 дни

5.00 лв.

9.

Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

7 дни

10.00 лв.

10.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство

10 дни

10.00 лв.

11.

Попълване приложение на данъчна  декларация

експресно

2.00 лв.

12.

Заверка на преписи  от документи и на копия от планове и документацията към тях

7 дни

10.00 лв.

13.

Предоставяне на платна от кадастрални и/или регулационни планове

 

15.00 лв./ден

14.

Справка за предвиждане на ТУП, ОУП или ПРЗ

 

10.00 лв.

15.

Обезщетение при отсичане на местни и широко разпространени широколистни дървета

 

10.00 лв./бр.

16.

Обезщетение при изкореняване на орехови дървета

 

50.00 лв./бр.

17.

Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване /виза за проектиране/

14 дни

30.00 лв.

18.

Заверка на протокол за определяне на строителна линия  и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

15 дни

20.00 лв.

19.

Издаване на удостоверение  по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР

14 дни

10.00 лв.

20.

Издаване на удостоверение за търпимост  на основание §16, ал. 1 от ЗУТ

10 дни

25.00 лв.

21.

Процедура по съгласуване и одобряване на ПУП за имоти  извън регулация

процедура

200.00 лв.

22.

Становище по искания за промяна  предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди

процедура

15.00 лв./декар

23.

Процедура по изменение на дворищната регулация при условията на §8 от ПР на ЗУТ

процедура

60.00 лв.

24.

Процедура по изменение на ПУП да 3 парцела

процедура

50.00 лв.

25.

Процедура по изменение на ПУП над 3 парцела

процедура

70.00 лв.

26.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ

 

30.00 лв.

27.

Издаване на разрешение за строеж за масивна ограда

 

50.00 лв.

28.

Издаване на разрешение за строеж за жилищна сграда до 3 етажа

 

50.00 лв.

29.

Издаване на разрешение за строеж за жилищна сграда над 3 етажа

 

50.00 лв./етаж

30.

Издаване на разрешение за строеж за търговски обекти и нежилищни сгради

 

100.00 лв.

31.

Издаване на разрешение за строеж за стопански постройки

 

20.00 лв.

32.

Издаване на разрешение за строеж за инж. инфраструктура до 20 м.

 

10.00 лв./м.

33.

Издаване на разрешение за строеж за инж. инфраструктура от 20 до 100 м.

 

80.00 лв.

34.

Издаване на разрешение за строеж за инж. инфраструктура от 100 до 500 м.

 

150.00 лв.

35.

Издаване на разрешение за строеж за инж. инфраструктура от 500 до 1000 м.

 

200.00 лв.

36.

Издаване на разрешение за строеж за инж. инфраструктура над 1000 м.

 

300.00 лв.

37.

Издаване на разрешение за строеж на базови станции на мобилни оператори

 

500.00 лв.

38.

Акт за узаконяване

 

В троен размер

39.

Становище на ОЕСУТ на архитектурни и сградно инсталационни проекти за жилищна сграда до три етажа

 

0.10 лв. / кв.м. РЗП

40.

Становище на ОЕСУТ на архитектурни и сградно инсталационни проекти за жилищна сграда над три етажа

 

0.10 лв. / кв.м. РЗП

41.

Становище на ОЕСУТ на архитектурни и сградно инсталационни проекти за жилищни сгради и със смесено предназначение

 

0.15 лв. / кв.м. РЗП

42.

Становище на ОЕСУТ на архитектурни и сградно инсталационни проекти за преустройства

 

60 % от т. 40, 41 и 42

43.

Съгласуване и одобряване на проекти по организация на движението – за постоянни

 

30.00 лв.

44.

Съгласуване и одобряване на проекти по организация на движението – за временни

 

10.00 лв.

45.

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

 

0.3 % от ПС, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 4 000 лв

46.

Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти

 

30 % от т. 46

47.

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти на инженерната инфраструктура и благоустройството

 

0.3 % от ПС, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 4 000 лв

48.

Съгласуване и одобряване на изменения и преустройства на на сградни инсталации /за всяка част /

 

1.40 лв. /лин.м.

49.

Съгласуване и одобряване трасета за улични проводи

 

0.50 лв. / лин.м.

50.

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за основен ремонт  и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

 

60 % от  т. 46

51.

Съгласуване и одобряване на екзекутивна документация

 

30 % от ст-та на одобряване на проекта

52.

Съгласуване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

30 % от ст-та на одобряване на проекта

53.

Издаване разрешение за строеж за комплексен проект за инвестиционна инициатива

 

30 % от ст-та на разрешителното

54.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

 

В зависимост от вид, категория и предназначение

55.

други видове услуги по ТСУ

 

5.00 лв.

56.

Допускане процедура за изработване на ПУП

 

30.00 лв.

57.

Презаверка на разрешително за строеж

 

50 % от предвидената такса

 

Шаблони на заявления

 

Заявление за издирване на строителни книжа

Заявление за услуга относно документация от техническия архив

Заявление за допускане процедура за изработване на ПУП

Заявление за идентичност на поземлен имот

Заявление за
А: издаване скица за парцел/урегулиран, неурегулиран поземлен имот за сделки
Б: за презаверяване на скица с изтекъл срок

Заявление за издаване скица за парцел/урегулиран, неурегулиран поземлен имот

Заявление за извършване на техническа услуга

Заявление за издаване на мотивирано предписание за изменение или изготвяне на устройствен план

Заявление за отразяване в разписния списък към кадастралния план на промяна в собствеността на недвижим имот

Заявление за нанасяне на настъпили промени в кадастъра: нови сгради, имоти и имотни граници

Заявление за допълване /поправка/ на кадастралния план и изменение на дворищната регулация

Заявление за презаверяване на скица с изтекъл срок

Заявление за разрешение за прокопаване при авария

Заявление за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заявление за издаване на разрешително за ажурна ограда

Заявление за разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент

Заявление за проверка за съответствие изпълнението на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво

Заявление за издаване скица за парцел/урегулиран, неурегулиран поземлен имот със заверка за идентичност и заверка ОС

Заявление за издаване скица за парцел/урегулиран,неурегулиран поземлен имот със заверка от отдел "Общинска собственост"

Заявление за удостоверение за степен на завършеност на строеж /обект/ 

Заявление за удостоверение,че сградата е нанесена в кадастралния план

Заявление за отсичане/окастряне/изкореняване на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

 Заявление за издаване на виза за проектиране /скица с указан начин на застрояване/

Заявление за акт за узаконяване

Заявление за удостоверение за търпимост

Заявление за издаване на разрешително за строеж на жилищна сграда до 3 етажа

Заявление за одобряване изменения в одобрен проект към издадено разрешение за строеж №..... от ......... г.

Заявление за удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта и пета категория

Заявление за съгласуване на подробен устройствен план

Заявление за съгласуване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти във фаза ....................................
(предварителни и обемно-устройствени проучвания; идеен, технически или работен проект)

Заявление за одобряване на схема за разполагане на рекламно-информационен елемент

 

 

Прикачания:
Свали този файл (Заявление за издаване на разрешение за строеж 2020.doc)Заявление за издаване на разрешение за строеж 2020.doc[ ]51 КБ17-11-2020 16:03
Свали този файл (Заявление за издаване на скици за недвижими имоти 2020.doc)Заявление за издаване на скици за недвижими имоти 2020.doc[ ]51 КБ17-11-2020 15:58
Свали този файл (Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж 2020.doc)Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж 2020.doc[ ]53 КБ17-11-2020 15:58
Свали този файл (Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 2020.doc)Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 2020.doc[ ]51 КБ17-11-2020 15:58
Свали този файл (Заявление за одобряване на подробен устройствен план 2020.doc)Заявление за одобряване на подробен устройствен план 2020.doc[ ]55 КБ17-11-2020 15:59
Свали този файл (Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 2020.doc)Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 2020.doc[ ]51 КБ17-11-2020 15:59
Свали този файл (Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 2020.doc)Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 2020.doc[ ]56 КБ17-11-2020 15:59
Свали този файл (Заявлениеза удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 2020.doc)Заявлениеза удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 2020.doc[ ]51 КБ17-11-2020 16:00