Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ


Адрес: гр. Малко Търново, ул. „Георги Кирков" № 14
Община Малко Търново
Тел.: 05952 3635; 0885446851
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Работно време: 08.00 ч. - 17.00 ч., от понеделник до петък.
„Личната помощ" е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.
Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма за лична помощ.
Доставчик на личната помощ е Община Малко Търново.


ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.
В Закона за личната помощ са регламентирани групите на лицата с увреждания, които могат да бъдат включени в механизма.
От 01.01.2021 г. ползвателите са:
1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

(2) Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

3.Ползвател може да е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване.

4. Ползвател на лична помощ може да бъде и потребител на социални услуги с изключение на социалните или интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа.

5. Ползвател на лична помощ може да бъде и чужденец с трайно увреждане, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденец с трайно увреждане, на когото е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденец с трайно увреждане, ползващ се от временна закрила, и лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, при условие че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България и отговаря на изискванията на чл. 8 и 9. от Закона за личната помощ

Важно условие за включване в механизма и ползване на личната помощ:
Когато ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор. Средствата са за сметка на ежегодно определения със закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.

Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявлението-декларация заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане/АСП/ от Националния осигурителен институт след определянето на асистент и сключването на трудовия договор. Въз основа на съгласието в заявлението АСП превежда получените средства за добавката по бюджета на общината,доставчик на личната помощ.


АСИСТЕНТИ
Асистент може да бъде всяко физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ или упълномощено от него лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.
С всеки кандидат за асистент се извършва събеседване, след което се вписва в списък на кандидатите за асистенти в община Малко Търново.
С одобрените асистенти се сключва трудов договор по реда на Кодекса на труда.


СТЪПКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ:
Човек с трайно увреждане, желаещо да ползва лична помощ, трябва да има изготвена индивидуална оценка на потребностите и да е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане" Царево.
1. Подаване на заявление - декларация за включване в механизма за лична помощ (заявлението може да изтеглите тук).
Заявлението се подава по настоящ адрес на лицето/детето с увреждане до Кмета на община Малко Търново. Може да се подаде лично от лицето с увреждане, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител.
В заявлението лицето с увреждане има възможност да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, Община Малко Търново,като доставчик на услугата, може да предложи асистент.
. Ползвателя на лична помощ може да заяви също,че не желае да:
– Ползва лична помощ;
– Ползва пълен брой часове,определени в направлението – в този случай може да посочи по–малък брой часове за ползване на лична помощ
Към заявлението е необходимо да бъдат приложени следните документи:
• документ за самоличност на лицето с увреждане, на упълномощеното лице или законен представител (за справка);
• направление с определения брой часове лична помощ в оригинал, издадено от дирекция „Социално подпомагане" на лицето/детето с увреждане;
• пълномощно (копие) или декларация свободен текст в случаите на подаване на заявлението от упълномощено лице.
2. Подаване на заявление-декларация от кандидата за асистент до Кмета на община Малко Търново (заявлението може да изтеглите тук).
В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето/детето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.
Към заявлението, кандидатът за асистент прилага следните документи:
• документ за самоличност (за справка);
• автобиография;
• декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (приложена към образеца на Заявлението);
• копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор;
• по преценка, кандидатът за асистент може да представи копие от документи, удостоверяващи успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи" по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа" по ОП РЧР 2014-2020 г., и/или други програми и проекти.
3. Провеждане на събеседване с кандидата за асистент и вписването му в Списъка на кандидатите за асистенти в община Малко Търново.
4. Сключване на тристранно споразумение между кмета на Община Малко Търново, асистента и лицето с увреждане;
5. Подписване на трудов договор с одобрения асистент.
Заявленията – декларации от лицата с увреждания и от кандидатите за асистенти се подават в Центъра за информация и услуги на граждани в административната сграда на Община Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.
Нормативни документи относно предоставянето на Механизма за лична помощ:
Закон за личната помощ и Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ;
Страница на Агенция за социално подпомагане - Механизъм за лична помощ, включително Методически указания за предоставянето на личната помощ;

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре