Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Подаване на заявления – Общински център за услуги и информация на граждани
Работно време на ОЦУИГ: 08.30 ч. – 17.00 ч.
Тел. : 05952 / 31 08
Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

 

Наименование на услугата

Такса

(лева)

1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал     без такса
2. Издаване на удостоверение за раждане- дубликат 5.00 лв.
3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал без такса
4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 5.00 лв.
5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път без такса
6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път 5.00 лв.
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /раждане, брак, смърт/ 2.00 лв.
8. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 10.00 лв.
9. Припознаване на дете 10.00 лв.
 10. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, създадени в чужбина без такса 
11. Промяна в актове за гражданско състояние без такса
12. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 5.00 лв.
13. Възстановяване или промяна на име без такса
14. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи без такса
15.

Издаване на удостоверение за наследници:

- за наследници /от НБД" НАСЕЛЕНИЕ"/

- за наследници и починал наследодател без ЕГН

 

5.00 лв.

10.00лв.

16. Издаване на удостоверение за семейно положение 5.00 лв.
17. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а, деца 5.00 лв.
18. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 5.00 лв.
19. Удостоверение за родените от майката деца 5.00 лв.
20. Удостоверение за правно ограничение 3.00 лв.
21. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена 4.00 лв.
22. Удостоверение за вписване в регистъра на населението  5.00 лв.
23. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 5.00 лв.
24. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 15.00 лв.
25. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за промяна на постоянен адрес 5.00 лв.
26.   Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 3.00 лв.
27. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г 5.00 лв.
28. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за промяна на настоящ адрес 5.00 лв.
29. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 3.00 лв.
30. Издаване на удостоверение за промени в настоящ адрес, регистриран след 2000 г 5.00 лв.
31. Издаване на заверен препис от семеен регистър, воден до 1978 г или копие от личен регистрационен картон 5.00 лв.
32. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 10.00 лв.
33. Комплектоване на документи към искане за установяване наличието на българско гражданство 15.00 лв.
34. Признаване и изпълнение на съдебно решение или акт на чуждестранен съд или орган 100.00лв.
35. Комплектоване на документи, изпращани до други компетентни органи /до 10 дни/

10.00 лв.

36. Издаване на други видове удостоверения за данни за гражданска регистрация по искане на гражданите 5.00 лв.
37.

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак чрез:

- изнесен ритуал

- класически ритуал в ритуална зала

 

50.00 лв.

20.00 лв.

38.  Издаване на многоезично стандартно удостоверение за раждане, към удостоверение за раждане и препис извлечение от акт за раждане 5.00 лв
39.  Издаване на многоезично стандартно удостоверение за смърт, към препис - извлечение от акт за смърт 10.00 лв.
40.  Издаване на многоезично стандартно удостоверение за брачна дееспособност, към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 10.00 лв.
41.  Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, към удостоверение за семейно положение 10.00 лв.
42. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за местоживеене и/или местопребиваване, към удостоверение за постоянен адрес, съответно за настоящ адрес 10.00 лв.

 

 

Формуляри на заявления:

Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Заявление за издаване на преписи на удостоверения или на препис - извлечения от съставени актове за гражданско състояние

Заявление за издаване на удостоверения, по искане на заинтересовани лица, за липса или наличие в "Архив" на търсените от тях документи

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра 

Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания

Заявление за постоянен адрес / Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР / Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР

Заявление за настоящ адрес Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР / Декларация по чл. 92, ал. 6 от ЗГР

 

 

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре