- Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти - частна общинска собственост от 2005 г до момента