ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-МАЛКО ТЪРНОВО

МАНДАТ 2019-2023 г

 

1. Постоянна комисия по бюджет и финанси

 

Председател:

Калина Желязкова Неделчева

Членове:

Дичо Иванов Войков
Красимир Георгиев Стефанов

 

2. Постоянна комисия по правни въпроси, обществен ред и сигурност

 

Председател:

Красимир Стефанов Георгиев

Членове:

Веселина Стоянова Градева
Дора Василева Петкова

 

3. Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми, инвестиционни политики и неправителствени организации

 

Председател:

Иван Павлов Янгьозов

Членове:

Атанас Георгиев Прангов
Коста Пламенов Казаков

 

4. Постоянна комисия по образование, култура, читалищна дейност и вероизповедания

 

Председател:

Веселина Стоянова Градева

Членове:

Дора Василева Петкова
Здравко Василев Василев

 

5. Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности

 

Председател:

Дора Василева Петкова

Членове:

Веселина Стоянова Градева
Коста Пламенов Казаков

  

6. Постоянна комисия за младежта и спорта

 

Председател:

Стоян Георгиев Крушков

Членове:

Николай Йовков Костуров
Иван Павлов Янгьозов

  

7. Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и храни

 

Председател:

Коста Пламенов Казаков

Членове:

Атанас Георгиев Прангов
Здравко Василев Василев

  

8. Постоянна комисия по устройство на територията и общинска собственост

 

Председател:

Здравко Василев Василев

Членове:

Атанас Георгиев Прангов
Дичо Иванов Войков

  

9. Постоянна комисия по туризъм, демографска и икономическа политика

 

Председател:

Атанас Георгиев Прангов

Членове:

Дичо Иванов Войков
Калина Желязкова Неделчева

  

10. Постоянна комисия по установяване на конфликт на интереси

 

Председател:

Николай Йовков Костуров

Членове:

Стоян Георгиев Крушков
Калина Желязкова Неделчева