Наредба за организация и дейността на клубовете за пенсионерите в Община Малко Търново

     

                                   Наредба № 9 за морално стимулиране на физически и юридически лица със заслуги към община Малко Търново     

Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси - ОТМЕНЕНА със съдебно решение № 2154/12.12.2019 г на Административен съд - Бургас

  

Наредба за организация и управление на гробищните паркове в населените места на Община Малко Търново

                                                                                                                                                                                 публикувано на 27  май 2010 г , 14:15 ч  

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества

                                                                                                                                                                                        публикувано на 25 юни 2010 г, 14:20 ч

 

Наредба за определяне условията за управление и ползване на общинските пътища

                                                                                                                                                   публикувано на 19 септември 2013 г , 10:25 ч

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Малко Търново

                                                                                                                                                               публикувано на 04 март 2014 г , 09:30ч

 

  Наредба за реда за получаване и управление на дарения от община Малко Търново   

                                                                                                                                                                                публикувано на 31 март 2016 г , 10:10 ч                                                   

 

 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                                   публикувано на 19 септември 2016 г , 13:20 ч

  

 Правила за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на община Малко Търново.

                                                                                                                                                                     публикувано на 10 август 2017 г , 10:45 ч

 

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Малко Търново

                                                                                                                                                                           публикувано на 15 ноември 2017 г, 15:30 ч

Решение № 341 за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственик от Община Малко Търново върху общинската част от капитала на търговските дружества

                                                                                                                                                                                       публикувано на 20 юни 2018 г, 16:52 ч

 

Наредба за Общинскатa собственост

                                                                                                                                                                  публикувано на 06 ноември 2018 г , 14:00 ч

 

Наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община МАЛКО ТЪРНОВО

                                                                                                                                                      публикувано на 02 януари 2019 г , 11:35 ч

  

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - мандат 2019-2023 г и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Малко Търново

                                                                                                                                                                    публикувано на 06 ноември 2019 г , 10:20 ч

   

Наредба N1 - За обществения ред в община Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 02 декември 2019 г , 16:16 ч

  

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 20 декември 2019 г , 15:10 ч

 

 

Наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община Малко Търново

                                                                                                                                                                  публикувано на 22 януари 2020 г , 09:30 ч