Открита е процедура за провеждане на таен търг на 04.10.2019 г от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново да отдаване под наем на павилион № 26 от общинския покрит пазар.