Издадени са заповеди относно одобряване изменението на ПУП за УПИ, кв. 13  по плана на село Стоилово  и частично изменение на ПУП за УПИ, кв. 30 по плана на село Стоилово.