На основание чл. 15, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Община Малко Търново съобщава, че има издадено решение № БС-116 - ео/2022 г на Директора на РИОСВ - Бургас за ПУП - ПП за външно ел. захранване на обект "Вилна сграда" в ПИ с идентификатор 69328.102.213, м. "Край село - СГР", землище с. Стоилово, Община Малко Търново" с възложител "Електроразпределение ЮГ" ЕАД.