На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Община Малко Търново съобщава: че има инвестиционно предложение за "Изграждане на четири вилни сгради и барбекю в ПИ с идентификатор 48667.85.56 по КК на с. Младежко община Малко Търново", с възложител "Ками Вайн" ООД.