Община Малко Търново уведомява РОСИЦА ДИМОВА МОРЕЕВА, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ II кв. 29 по плана на гр. Малко Търново, идентичен с ПИ с идентификатор 46663.501.1852.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.