ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕПО ЧЛ. 37 "и", АЛ. 6 И АЛ. 7 ОТ ЗСПЗЗ