Община Малко Търново, уведомява АНГЕЛИНА КРАЛЕВА МАВРОВА, че е изготвено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II-1128, УПИ III-общ., УПИ VI 1132, кв. 91 и УПИ VI-1133 кв. 84 по плана на гр. Малко Търново, сйстоящо се в разделяне на УПИ III на четири нови урегулирани поземлени имота.