СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 365/28.09.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот III, квартал 14 по плана на с. Бяла вода.