На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 158/16.04.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот XI-1396, квартал 38 по плана на гр. Малко Търново.