Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ios

        kolednaprograma23     koledenkonkurs23                                                                                                                                           

Съобщения

Община Малко Търново уведомява РУМЯНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА, ПЛУМКА ТОДОРОВА ДИМОВА, ДИМО НЕДЕВ ДИМОВ, ЗЛАТИНА БЕЛИНОВА КРАЛЕВА, РАДКА НИКОЛОВА КЕЛЕШЕВА, ДИМИТЪР ТОДОРОВ ГАЙДОВ, че е издадена заповед № ЗК-567/24.10.2023 г отосно одобряване на ПУП - ПР за УПИ и УПИ II - "за ресторант и сладкарница" кв. 21 по плана на с. Бяла вода, състоящ се в прекратяване съсобствеността между УПИ I и УПИ II, като уличната регулация се приведе по имотни граници. Сменя се отреждането на УПИ II от "за ресторант и сладкарница" в УПИ II-общ.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-994/13.11.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс.

Прочети повече

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за Доизграждане на канализационната мрежа – I-ви етап, обхващащ канализационен клон 47, РР, Ф 315, L= 63,0м от о.т. 54 до о.т. 33 / част от ул. „Христо Смирненски" /, канализационен клон 48, РР, Ф 315, L= 109,70м от о.т. 90 до о.т. 32 / част от ул. „България" /, канализационен клон 48А, РР, Ф 315, L= 91,0м от о.т. 90 до о.т. 91 / ул. „Щерю Воденичаров" / и канализационен клон 49, РР, Ф 315, L= 85,0м от о.т. 55 до о.т. 54 / част от ул. „Атанас Манчев" / и канализационни отклонения към имотите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Община Малко Търново уведомява ПЕТЪР СТОЯНОВ КОФИНОВ, че е изготвено изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ 46663.501.1851 по КК на гр. Малко Търново, част от УПИ III- за градивни елементи в кв. 103 по плана на гр. Малко Търново, състоящо се в промяна на регулационните граници на УПИ III по имотните граници на ПИ 46663.501.1851. Новообразуваният УПИ III се отрежда "за ФЕЦ и ТП".

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява "ШАЛЪНС" ЕООД, че на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е издадена заповед № ЗК-562/20.10.2023 г на Кмета на Община Малко Търново относно одобряване ПУП - ПР за УПИ V-84 и УПИ VIII - озеленяване кв. 17 по плана на с. Евренозово, състоящо се в прекратяване на съсобствеността между УПИ V-84 и УПИ VIII- за озеленяване, като дворищната регулация между тях се приведе по имотни граници.

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава, че със Заповед № ЗК-630/15.11.2023 г е разрешено изработването на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП - ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 46663.72.526 по кадастралната карта на гр. Малко Търново.

Община Малко Търново уведомя ИЛИЯ НИКОЛОВ МИХОВ и КРИСТИНА КЪНЧЕВА МИХОВА, че е изготвено частично изменение на ПУП - ПР за УПИ VIII-38, УПИ IX-36 и УПИ X-35 кв. 12 по плана на с. Визица, състоящо се в промяна на североизточната регулационна линия на УПИ IX-36 по имотна граница и обединяване на УПИ IX-36 с имота отреден "за озеленяване". Новият УПИ IX-36 се отрежда за "жилищна сграда".

Настоящото съобщение бе залепено на входната врата и удостоверява, че адресатите му са уведомени.

 

Община Малко Търново уведомява ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ БУХЛЕВ в качеството си на управител на ,,Резвая Груп" ООД, че във връзка със заявление с вх.№ К-40/11.08.2023г., заявление № К-40/11.08.2023г и предложение - протокол №146/30.08.2023 г. на ОЕКК за забавяне на процедура по категоризиране на туристически обекти: ПАНСИОН „РЕЗВАЯ" и РЕСТОРАНТ ,,РЕЗВАЯ" с адрес: гр. Малко Търново, ул. ,,България" №16 на основание чл.130, ал.1 от ЗТ и чл.13, ал.3 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, не може да бъде открита процедура по категоризиране на туристически обекти: Пансион „РЕЗВАЯ" и Ресторант ,,РЕЗВАЯ" на база констатирани липси в предоставените за целта документи.

В срок от 14 дни (чл. 130 от ЗТ) се задължавате да предоставите следните документи:
1. Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Ако в указания срок (по чл. 130, ал.2), непълнотите не бъдат отстранени, категоризиращият орган ще откаже определяне на вид и категория на обекта.
Настоящото съобщение удостоверява, че адресатът му е уведомен.

Община Малко Търново уведомява СТЕФАНИ ГЕОРГИЕВА СТАМОВА, че е изготвен ПУП - ПР за УПИ I-10050, местността "Край село", землище с. Калово, състоящо се в допълване в отреждането на имота от "къщи за гости" в "за къщи за гости и ФЕЦ".

Настоящото съобщение бе залепено на имота и удостоверява, че адресата му е уведомен.

Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и пестене на Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика се предоставя възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчните Ви задължения. Може да платите задължения и към други общини.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 29.08.2014 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново

 

Прочети повече

obshtinskisavetniciikmetove2023

evn

eluslugi

embl2023-1

zaednodneszaednoutre

osvetleniemt

embl2022

EOP20

PIRO21

iLoveBulgaria

banermdt

baner-MDT-200x110

OUP

android

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

peika bg

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре