Дейности по информираност и  публичност на проект :  "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (dogovor publichost.pdf)Договор с приложения[ ]57073 КБ29-09-2014 17:46
Свали този файл (dopalnitelno sporazumenie № 1.pdf)Допълнително споразумение към договор[ ]1660 КБ16-06-2015 11:14
Свали този файл (91-00-369.pdf)Окончателно плащане по договор[ ]560 КБ24-07-2015 11:12