https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Съобщение

Дата на обнародване: 16.05.2019г.
На основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство н територията, Община Малко Търново съобщава: Със Заповед № 193/15.05.2019г. на Кмета на община Малко Търново е разрешено изработване на проект-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот ПИ 046018, местност „Край село", землището на с.Бяла вода.     

Съобщение

Дата на обнародване: 16.05.2019г.
На основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство н територията, Община Малко Търново съобщава: Със Заповед № 192/15.05.2019г. на Кмета на община Малко Търново е разрешено изработване на проект-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот УПИ І – индивидуално, комплексно жилищно строителство, кв.50 по плана на с.Граматиково.

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси във връзка с Решение № 434 от 24.03.2019 г. на Общински съвет Малко Търново

З   А   П   О   В   Я   Д   В   А   М

Откривам процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 13.05.2019 г. от 14:00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на следните общински земеделски имоти:

Община Малко Търново

Протокол за окончателно разпределение на имотите по ЧЛ.37  и АЛ.6 И АЛ 7 от ЗСПЗЗ.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на чл. 9 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и взето решение от Общински съвет Малко Търново за създаване на доброволно формирование на територията на Община Малко Търново, се удължава срока за приемане на документи .

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 24.04.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета" – гр. Малко Търново.

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 152/10.04.2019 г. на кмета на община Малко Търново е разрешено изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, УПИ II, УПИ III, УПИ XII и УПИ XIII , в квартал 3 по плана на гр. Малко Търново.

 СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 153/10.04.2019 г. на кмета на община Малко Търново е разрешено изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ III-131, в квартал 24 по плана на гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 23.04.2019 г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на урегулиран поземлен имот VI в квартал 2 по плана на с. Граматиково, община Малко Търново, обл. Бургас.

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение: „Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия посредством инсталация за газификация на твърди битови отпадъци, RDF и утайки от пречиствателни съоръжения, когенерация и производство на пилети от дървесни отпадъци в УПИ III-380, ПИ 46663.501.1819/, гр. Малко Търново, община Малко Търново", с възложител „Перун – 2012" АД.

Община Малко Търново, съобщава на засегнатото население, на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има инвестиционно намерение за реконструкция на улична мрежа в гр. Малко Търново, улица в УПИ VI-1720, кв. 28 /улицата между паркинга на ул. „22-ри октомври" и ул. „Малкотърновска комуна"/.

До

Кера Георгиева Статева за съставен констативен акт

Община Малко Търново на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава за съставен констативен акт.

                                                                             СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 140/29.03.2019 г. на кмета на община Малко Търново е разрешено изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXV-340, поземлен имот /ПИ/ 340 и ПИ 342 и придаваемо общинско място в квартал 29 по плана на с. Стоилово.

                                                                                ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на чл. 9 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и взето решение от Общински съвет Малко Търново за създаване на доброволно формирование на територията на Община Малко Търново, Общината набира кандидати за доброволци.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.03.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета" – гр. Малко Търново.

До Каля Георгиева Димитрова за съставен акт:

Община Малко Търново на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава за съставен констативен акт за строеж "Полумасивна жилищна сграда - част" находяща се в част на УПИ I-90, кв. 14 по плана на село Визица.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 26.03.2019 г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот с идентификатор 46663.49.262, отреден като изоставена орна земя, в землището на град Малко Търново, за разполагане на пчелни кошери.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.03.2019г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот № 020118 в землището на село Заберново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.03.2019 г от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот № 039034 в землището на село Бяла вода, за разполагане на пчелни кошери.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 20.03.2019 г, от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 8 в бл. 1, вх. 2, ет. 1 в село Граматиково.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре