https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Уважаеми съграждани, във връзка с изискването на чл. 19, ал. 3, т. 7 и т. 11 от Закона за управление на отпадъците в периода 7-18.09.2020 г. Община Малко Търново организира събирането и извозването на масово разпространени отпадъци, едрогабаритни отпадъци, вкл. бяла и черна техника, от всички населени места на общината.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.07.2020 година от 15:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 258/08.07.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот IV-37, квартал 7 по плана на с. Заберново.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 257/08.07.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VIII-325,326, квартал 26 по плана на с. Стоилово.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 251/02.07.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VIII-за услуги, квартал 27 по плана на с. Бяла вода.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 233/23.06.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот 30020.20.93, м. „Край село", землище с. Заберново.

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ!

Държавно предприятие "Българо - германски център за професионално обучение" Ви кани да се включите в пилотни обучения "Професионално ориентиране" в съчетание с две ключови компетентности.

Община Малко Търново съобщава за Заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията

Община Малко Търново, съобщава на Костадин Димитров Димитров, с адрес: гр. Бургас ул. "Тодор Александров", №47 че на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията е издадена Заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново за премахване на строеж: "Септична яма" находящ се в УПИ VII-77, кв.9 по плана на с.Стоилово.

Със съдържанието на заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново може да се запознаете в стая №6 от 9:00ч. до 16:00ч., находяща се в сградата на Община Малко Търново.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Малко Търново пред Административен съд - гр. Малко Търново в 14-дневен срок считано от датата на съобщаването й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Община Малко

...

 П О К А Н А

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РУШАЩИ СЕ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Уважаеми жители, Община Малко Търново уведомява всички собственици и ползватели на животновъдни обекти за отглеждане на селскостопански животни в лични стопанства тип "заден двор" на територията на общината, че с приетите изменения и допълнения в Закона за ветеринарномедицинската дейност,  е променен реда за регистрация на "животновъден обект - лично стопанство".

                                                                           СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 208/20.05.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот IV-36 и УПИ VII-37 квартал 3 по плана на с. Близнак.

 

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването е издадена Заповед на Кмета на Община Малко Търново, относно организацията по отварянето на детските градини в гр. Малко Търново и село Звездец и възстановяване на учебно - възпитателния процес.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната за периода от 14.05.2020 г до 14.06.2020 г, в прикачени файлове са публикувани заповеди на Министъра на здравеопазването за въведените мерки.

Във връзка с облекчаване на въведените противоепидемични мерки по време на извънредното положение, са издадени заповеди на Министъра на здравеопазването.

Във връзка със Заповед РД-01-250/05.05.2020 г на Министъра на здравеопазването е изменена и допълнена Заповед № 178/04.05.2020 г на Кмета на Община Малко Търново, касаеща забраната за посещения на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници.

На основание Заповед РД-01-249/03.05.2020 г на Министъра на здравеопазването се изменя Заповед № 105/13.03.2020 г на Кмета на Община Малко Търново, касаеща забраната за посещения на увеселителни и игрални зали, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе - сладкарници и преустановяването на детските и женските консултации, профилактичните прегледи и имунизации.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 177/28.04.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот XI-2, квартал 5 по плана на гр. Малко Търново.

Във връзка със заповед № РД-01-239/26.04.2020 г на Министъра на здравеопазването е издадена Заповед на Кмета на Община Малко Търново, отнасяща се до посещенията на градски парк и градина.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре