Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 06.02.2019 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, кв. 2 по плана на с. Калово.