Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 27.09.2018г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I, кв. 23 по плана на с. Близнак, община Малко Търново.