https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Уважаеми дами и господа, 

във връзка с извършване на техническа профилактика на информационната, архивната и деловодна системи и приключвателни операции в края на 2017 г,  в дните 28.12. 2017 г и 29.12.2017 г Общинска администрация Малко Търново няма да работи с граждани. В тази връзка няма да се приемат граждани за срещи, консултации и няма да се обработват постъпили устни и писмени молби, заявления и други.

Отдел "Местни данъци и такси" и Информационния център за обслужване на граждани" ще обслужват клиентите с работно време от 08.00 - 12.00 и от 13.00 - 17.00 часа.

Общинска администрация Малко Търново ви пожелава Светли Коледни и Новогодишни празници!

Военно окръжие – Бургас на основание заповед на министъра на отбраната № ОХ-1232/30.11.2017г. обявява конкурс за попълване на 246 вакантни войнишки длъжности във военните формирования в гарнизони: Стара Загора, Хасково и Ямбол (75 длъжности), Карлово и Казанлък (61 длъжности), Пловдив (16 длъжности), Белене (20 длъжности), Свобода (23 длъжности), Плевен (19 длъжности), Сливен (18 длъжности) и Мусачево (14 длъжности).

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Бюрата по труда в страната набират работници за Испания за бране на ягоди и Португалия за бране на малини, къпини и боровинки.

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 12.12.2017 г от 10.00 ч в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 6 от общинския покрит пазар.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 08.12.2017 г. от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост.

Военно окръжие - Бургас, обявява че на основание заповед № ОХ - 1160/08.11.2017 на министъра на отбраната, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба в 68-а бригада "Специални сили" - гр. Пловдив.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 24.11.2017 година от 15.00 часа в лекционната зала на читалище „Просвета" град Малко Търново.

Община Малко Търново съобщава, че в Държавен вестник бр. 88 от 03.11.2017 г. е обнародвано Решение № 260 от 15.09.2017 г. на Общински съвет Малко Търново за одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: „Трасе на външен питеен водопровод и външен напорен канализационен тръбопровод за ПИ 46663.72.526 по кадастралната карта на Малко Търново, м. „Сушица", землище на гр. Малко Търново.

Община Малко Търново съобщава, че е в Държавен вестник бр. 88 от 03.11.2017 г. е обнародвано Решение № 259 от 15.09.2017 г. на Общински съвет Малко Търново за одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: „Реконструкция на ВЛ-20 кV „Велека-Бръшлян".

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен таен търг на 14.11.2017 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.10.2017 година от 15.00 часа в лекционната зала на читалище „Просвета" град Малко Търново.

На основание Заповед № 420 от 11.10.2017 г. на Кмета на община Малко Търново и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинска администрация Малко Търново обявява конкурс за длъжността "Технически секретар" на кметство село Звездец, Община Малко Търново.

Община Малко Търново обявява инвестиционно предложение за модернизиране на експозиционните площи на сградите на обект: Архитектурен ансамбъл на исторически музей "Проф. д-р Александър Фол".

Община Малко Търново, ви информира, че във връзка с извършване на техническа профилактика на информационната, архивната и деловодна системи, на 13.10.2017 г, Общинската администрация няма да работи с граждани. В тази връзка няма да се приемат граждани за срещи, консултации и няма да се обработват постъпилите устни и писмени молби, заявления и други.

Военно окръжие II степен Бургас обявява заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, във военни формирования от Сухопътните войски.

Уважаеми съграждани,

поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяване на „Частично бедствено положение", считано от 13:00 часа 28.09.2017г. /четвъртък/, се отменя обявеното със заповед № 400/27.09.2017г. на Кмета на община Малко Търново „Частично бедствено положение".

Уважаеми съграждани,

В следствие на усложнената метеорологична обстановка на територията на 1 кметство и 3 кметски наместничества в Община Малко Търново, а именно: падналите обилни количества дъжд през последното денонощие на територията на Община Малко Търново в резултат на което са нанесени значителни щети и силно е нарушен нормалният ритъм на живот на населението, със заповед на кмета на Община Малко Търново е обявено частично бедствено положение за следните населени места: Кметство село Граматиково, кметско наместничество село Младежко, кметско наместничество село Бяла вода и кметско наместничество село Калово.

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 28.09.2017 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 9 от общинския покрит пазар, гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 29.09.2017 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот с  идентификатор 46663.86.42 в змелището на гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 04.10.2017 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, кв. 2 по плана на с. Калово.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре