Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.05.2022 година от 15:30 часа в лекционната зала на читалище „Георги Попаянов 1914", община Малко Търново.

Община Малко Търново Ви уведомява, че във връзка с провеждането на техническа проверка и профилактика на сиренната система на 28.04.2022 г /четвъртък/, ще се извърши контролирано пускане на сирените, по подготовка на тренировката по оповестяване на страната на 02.06.2022 г – Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България.

Община Малко Търново уведомява ТИХОН ПЕТРОВ БАХОВ, че са издадени указания за временно укрепване на основание чл. 72, ал. 3 от ЗКН за сграда НКЦ "Къща на Димо Берберов" в гр. Малко Търново, ул. "22-ри октомври" УПИ I-574, кв. 28.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 20.04.2022 година от 15:00 часа в лекционната зала на читалище „Георги Попаянов 1914", община Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 30.03.2022 година от 15:00 часа в лекционната зала на читалище „Просвета", община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ, че е издадена заповед ЗК-65/09.02.2022 г, относно одобряване частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III - 112, кв. 20 по плана на с. Бяла вода, състоящ се в  поставяне  в съответствие на северозападната регулационна граница линия на УПИ III - 112 по имотната граница на поземелн имот 112.

Община Малко Търново уведомява ДОРА ЙОРДАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА, КОСТАДИН СТОЯНОВ РАЧЕВ, АТАНАС СТАМОВ ЖЕЛЯЗКОВ, ЗЛАТИНА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ИВЕЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, ЯНИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ, че е издадена заповед ЗК-46/27.01.2022 г на Кмета на Община Малко Търново относно премахване на рушаща се паянтова жилищна сграда разположена в УПИ III - 336, кв. 29 по плана на с. Стоилово.

Община Малко Търново уведомява ЖИВКО ИВАНОВ ЕВТИМОВ, РОСКА ЖЕЛЕВА ЕВТИМОВА, че е издадена заповед ЗК-45/27.01.2022 г на Кмета на Община Малко Търново относно премахване на рушаща се двуетажна паянтова жилищна сграда разположена в УПИ II-221, кв. 14 по плана на с. Стоилово.

Община Малко Търново уведомява МАРИЯ КИРЯЗОВА ГЕОРГИЕВА, ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ, МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ДИМО СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ, СТОЯН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ, МАВЕР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, че е издадена заповед ЗК- 39/21.01.2022 г на Кмета на Община Малко Търново относно премахване на рушаща се паянтова жилищна сграда в УПИ XI - 184, кв. 19 по плана на с. Стоилово.

Община Малко Търново уведомява СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА, ИВАН СТОЯНОВ АНАСТАСОВ, че е издадена заповед ЗК-40/21.01.2022 г на Кмета на Община Малко Търново относно премахване на рушаща се паянтова жилищна сграда разположена в УПИ IV- 67, кв. 11 по плана на с. Стоилово.

Община Малко Търново уведомява ЖИВКО ИВАНОВ ЕВТИМОВ, РОСКА ЖЕЛЕВА ЕВТИМОВА, ДОНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА, МАРА ИВАНОВА МИЛЕВА, че е издадена заповед ЗК-38/21.01.2022 г на Кмета на Община Малко Търново относно премахване на рушаща се двуетажна паянтова сграда разположена в УПИ XII-223, кв. 14 по плана на с. Стоилово.

Община Малко Търново уведомява ЕВЕЛИНА БОРИСОВА ЕВТИМОВА, НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЕВТИМОВ, ЕЛЕНА ТОДОРОВА ЕВТИМОВА, че е издадена заповед доброволно изпълнение на заповед ЗК-403/01.09.2021 г за премахване на рушаща се паянтова жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 46663.501.519 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, УПИ X-519, кв. 49 по регулационния план на гр. Малко Търново. 

Община Малко Търново уведомява МАРИЯ КОСТАДИНОВА ТУМПАЛОВА, че е издадена заповед ЗК-64/09.02.2022 г , относно одобряване ПУП-ПРЗ за ПИ 445, кв. 48, съгласно който се отреждат 5 нови урегулирани поземлени имота за "жилищно застрояване". Запазва се съществуващата улична регулация и се проектира допълнителна улица с ширина 3.5 м. 

Община Малко Търново уведомява заинтересованите страни, че в РИОСВ-Бургас е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - НУРИОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 69328.102.213 по КК на с. Стоилово, община Малко Търново с възложител "Натс Комерс" ЕООД.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № РД-01-58/21.02.2022г. на командира на Военноморските сили са обявени 177 (сто седемдесет и седем) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Община Малко Търново уведомява СТЕФАН СТОЯНОВ КАЛНИЕВ И ТОДОРКА СТОЯНОВА СТАЛЕВА, че е издадена заповед № ЗК-29/19.01.2022 г за премахване на рушаща се полумасивна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 46663.501.546 по кадастралната карта на гр. Малко Търново, УПИ XIV-846, кв. 71 по регулационния план на гр. Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 23.02.2022 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

В Община Малко Търново е постъпило писмо от РИОСВ - Бургас, с което ни уведомяват за входирано при тях искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Закупуване и изграждане на система за капково напояване на био лешникови насаждения в землището на село Близнак".

 

Община Малко Търново уведомява"ЛОЗА - МАЛКО ТЪРНОВО", че е изготвен ПУП - ПР за УПИ XXI и УПИ XXII кв. 50 по плана на гр. Малко Търново, състоящ се в корекция на задънена улица между УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, УПИ XXI, УПИ XXII, УПИ XXIII- 824 кв. 50. Проектира се нов достъп до УПИ XIII и УПИ XXIII с минимална ширина 3.50 м. Частта от заличената улица се придава към УПИ XXII. До УПИ XII има свободен достъп през УПИ VIII кв. 50. За новопроектираната задънена улица са поставени 5 нови осови томки с номера: о.т. 171а, о.т. 711 б, о.т. 171в, о.т. 171г и о.т. 171д. Променя се отреждането на УПИ XI кв. 50 и от "музеен комплекс" се изменя "за паркинг". УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII и УПИ XXII променят статута си и се преотреждат за частно ползване.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре