https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново, уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение "Пристройка и надстройка на жилищна сграда  в УПИ III - 56, кв. 15, по плана на село Бръшлян.

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 23.10.2018 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 9 от общинския покрит пазар.

 

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител Росица Ангелова Костадинова: „Пристройка и надстройка на жилищна сграда“ в УПИ ІІІ-56, кв.15 по плана на с.Бръшлян, Община Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 28.09.2018 г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти.

Военно окръжие – Бургас на основание заповед ОХ-697/22.08.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България набира кандидати за приемане на военна служба в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 27.09.2018г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ I, кв. 23 по плана на с. Близнак, община Малко Търново.

Във връзка с констатирано огнище на болестта Африканска чума по свинете в с.Тутраканци, община Провадия, област Варна, Ви информираме за заболяването африканска чума по свинете и мерките които трябва да се предприемат.

Регионална дирекция по горите и Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, канят заинтересованите страни на 17.09.2018, от 13.00 ч в срадата на ТП "Държавно горско стопанство Малко Търново", на обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изрботени горскостопански карти.

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител Петко Стоянов Калоянов: „Кандидатстване по подмярка 4.1.2."Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4"Инвестиции в Материални активи" от ПРСР 2014-2020" с цел закупуване на машини и оборудване за пчелин.

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител: Тина Димитрова Тодорова: „Изграждане на гараж (за инвалид)".

Военно окръжие – Бургас на основание заповед No ОХ-673/14.08.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България набира кандидати за приемане на военна служба в гарнизоните на градовете София, Плевен, Карлово, Благоевград, Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 22.08.2018 година от 15.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител: ЕТ"ДЖИ-ПИ-ЗЛАТИНА ПЕТРОВА": „Изграждане на лятна кухня в собствения на фирмата имот УПИ V кв.22 по плана на с.Бяла вода".

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 16.08.2018 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти.

Военно окръжие - Бургас на основание заповеди на Министъра на отбраната на Република България набира кандидати за приемане на военна служба в Националната гвардейска част - София като гвардейци, артилеристи и шофьори.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет - Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.07.2018 г от 15 .00 часа в заседателната зала на НЧ "Просвета - 1914".

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител: Станислав Пенчев Пенчев: „Частично изменение на ПУП-План за регулация".

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител: „ЕВН България Електроразпределение" ЕАД: Външно ел. захранване на обект:"Жилищна сграда", с местонахождение общ.Малко Търново, с.Визица, УПИ ІХ-80, кв.16 по ДП 4295365/2017г., което включва кабели ниско напрежение, от съществуващия стълб пред УПИ ІV-83, кв.15 с.Визица, общ. Малко Търново до ново електромерно табло, което ще бъде монтирано пред УПИ ІХ-80, кв.16, с.Визица, общ.Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител: Станислав Вълчев Желев – Управител на „ПИ ДЖЕЙ ЕНЕРЖИ" ООД:
„Извършване на довършителни строително-монтажни работи, бетониране на площадка (открит-склад), изграждане на ограда и закупуване на технологично оборудване за фабрика за пелети".

Община Малко Търново уведомява жителите на общината за инвестиционно намерение с възложител Елена Георгиева Стоянова: „Допълнително застрояване на едноетажна сграда за склад за зимнина, инвентар и дърва за огрев в УПИ ХІV-1138 кв.83 ул.Иван Башев № 9 гр.Малко Търново".

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре