Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 09.06.2017 г, 10.30 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване на 17 /седемнадесет/ броя мъжки говеда - телета.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 10.05.2017 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 1435/1985 идеални части от поземлен имот с идентификатор 46663.501.1623 по кадастралната карта на гр. Малко Търново.

КОНКУРС ЗА РАБОТА

 

Община Малко Търново, обявява процедура за подбор на персонал за "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция".

Уважаеми съграждани, 

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждането на техническа проверка и профилактика на сиренната система на 28.04.2017 г ще се извърши контролирано пускане на сирените в град Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.04.2017 година от 15.00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

За вас работодатели

Агенция по заетостта

Дирекция "Бюро по труда"- Созопол

Уведомява работодателите от общините Созопол, Царево, Приморско и Малко Търново, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2017г.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 20.04.2017 г. от 14,00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХI, кв. 2 по плана на с. Калово, с площ 440 кв. м.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 13.04.2017 г. от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот № 000296, с площ 180,794 дка, в землището на с. Сливарово и имот с идентификатор 46663.83.42, с площ 3,143 дка, в землището на гр. Малко Търново, за разполагане на пчелни кошери.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 20.04.2017 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот с идентификатор 46663.71.855, с площ 21,310 дка в землището на гр. Малко Търново.

Община Малко Търново Ви уведомява, че със заповед на министъра на околната среда и водите периода от 01.04.2017 г – 31.10.2017 г е определен за пожароопасен в защитените територии, изключителна държавна собственост, особено на територията на резерватите „Витаново", „Средока", „Узунбуджак".

До

Представляващите партии, коалиции и инициативни комитети

 

Уважаеми Дами и Господа, 

Информираме Ви, че е издадена заповед на Кмета на Община Малко Търново, относно премахване на поставени агитационни материали по повод приключили избори за Народно събрание, провели се на 26 март 2017 г.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 31.03.2017 година от 15.00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Уважаеми дами и господа,

В Общинска администрация Малко Търново е постъпило инвестиционно предложение "Създаване на биологично сертифицирано стопанство за отглеждане на лешник".

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 31.03.2017 г. от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот за разполагане на пчелни кошери № 014041 в землището на с. Сливарово.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 31.03.2017 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски в землището на с. Стоилово.

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 31.03.2017 г. от 14,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилиони от общинския покрит пазар.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Малко Търново съобщава, че в Дължавен вестник бр. 21 от 21.03.2017 г е обнародвано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на външен питеен водопровод и външен напорен канализационен тръбопровод.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Уведомяваме ви, че на основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е издадена заповед за забрана пашата на селскостопански животни в горски фонд на територията на община Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 24.02.2017 година от 15.00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Общинска служба по земеделие клон Малко Търново, уведомява всички земеделски производители на територията на община Малко Търново, че на 21.02.2017 и 23.02.2017 г от 10.00 часа, в сградата на Бизнес център Малко Търново, ще се проведе разяснителна кампания за изискванията  при подаване на заявление за директно подпомагане на площ - кампания 2017 година.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре