https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 31.03.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 195 /сто деветдесет и пет/ вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Сухопътни войски.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 3К-74/10.03.20201 г. на кмета на Община Малко Търново е одобрен подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот III, квартал 14 по плана на с. Бяла вода.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 3К-75/10.03.20201 г. на кмета на Община Малко Търново е одобрен подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VI-194, УПИ VIII и УПИ IХ, квартал 13 по плана на с. Звездец.

Община Малко Търново уведомява "Странджа-Еко-Йоанна Атанасова Христо Атанасов", че е изготвено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I-165, кв. 1 по плана на с. Заберново.

Община Малко Търново уведомява Керка Стоянова Мелехранова, че е издадена Заповед № ЗК-9/28.01.2021 г, относно одобряване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ IV-33, УПИ IV -37, УПИ V -38 и УПИ XIII-35 кв. 7 по плана на с. Заберново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 24.02.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява Димо Стойчев Тодоров, че е издадена Заповед № ЗК-9/28.01.2021 г, относно одобряване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ IV-33, УПИ IV -37, УПИ V -38 и УПИ XIII-35 кв. 7 по плана на с. Заберново.

Община Малко Търново умедомява Светлана Анастасова Шишкова - Маринова, че е издадена заповед № 7/06.01.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII кв. 27 по плана на с. Бяла вода.

Община Малко Търново умедомява Калинка Георгиева Богданова, че е издадена заповед № 7/06.01.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII кв. 27 по плана на с. Бяла вода.

Община Малко Търново уведомява Мария Георгиева Фучеджиева, че е издадена Заповед № ЗК-9/28.01.2021 г, относно одобряване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ IV-33, УПИ IV -37, УПИ V -38 и УПИ XIII-35 кв. 7 по плана на с. Заберново.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-28/02.02.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ V-110 и УПИ VI-110, кв.14 по плана на с.Евренозово.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-33/03.02.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено обособяването на нов самостоятелен урегулиран поземлен имот – IX с отреждане „за паркинг и автобусна спирка „ в квартал 28 по плана на гр.Малко Търново.

 

Със заповед на Кмета на Община Малко Търново са определени терените за забрана на паша на селскостопански животни в горски фонд на територията на Община Малко Търново.

Община Малко Търново съобщава на Снежина Георгиева Недялкова - Николова, с. Бяла вода, че е издадена заповед № 7/06.01.2021 г за одобряване изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII, кв. 27 по плана на с. Бяла вода, състоящо се в разделяне на УПИ VIII на два самостоятелни урегулирани поземлени имота УПИ VIII и УПИ XIV кв. 27 по плана на с. Бяла вода.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.01.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Със заповед на Кмета на Община Малко Търново е разрешено изготвянето на ПУП - ПРЗ за УПИ I, кв. 1 по плана на с. Заберново.

Разпределение на масивите за ползване на имоти "ПМЛ" землища с. Стоилово, село Бръшлян и село Евренозово, община Малко Търново през 2021 г.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 21.12.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново, съобщава на Руска Стоянова Шидерова с адрес: гр.Бургас, ж.к."Меден рудник" №81, вх.4, ет.6 и Стоян Петров Петров с адрес: гр.Бургас , ж.к."Меден рудник" №52, вх.3, ет.8 че е съставен констативен протокол от 14.11.2019г. с който е открито административно производство по реда на чл.195, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), за премахване на жилищна сграда находяща се в ПИ-149 кв.6 по плана на с.Стоилово.
Със съдържанието на констативния протокол може да се запознаете в стая № 6 от 8:30ч. до 16:30ч. в сградата на Община Малко Търново, ул."Малкотърновска комуна" № 3.
Възражения по констативния протокол могат да бъдат подавани до Община Малко Търново, отдел ТСУ в (десет) дневен срок считано от датата на съобщението.
Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчен на заинтересованите лица.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре