https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


                                                          С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
        Община Малко Търново уведомява жителите на Общината, че от 15.11.2020г. ще има промяна в изпълнението на следните автобусни линии от фирмата превозвач „М - БУС “ ООД, изпълняваща обществения превоз на пътници по автобусните линии от областните и общинските транспортни схеми:
 
 
1.гр. Бургас – гр. Малко Търново - с часове на тръгване от гр. Бургас:
•от понеделник до събота включително: в 8.00 часа, в 14.00 часа и в 16.30 часа.
•в неделя: в 8.00 часа и 14.00 часа.
2.гр. Малко Търново – гр. Бургас - с часове на тръгване от гр. Малко Търново:
•от понеделник до събота включително: в 8.00 часа, в 9.30 часа и в 16.30 часа.
•в неделя : 9.30 часа и 16.30 часа.
Всички други автобусни линии остават непроменени и ще се изпълняват както до сега, считано от 21.09.2020г.
 
 
Телефон за връзка: 05952/3184
 
 
 От ръководството
 на Община Малко Търново
 

 

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.10.2020 година от 15:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Уважаеми дами и господа,

от 05 октомври стартира процедура по програма "Старт на кариерата". В прикачения файл може да получите повече информация за програмата.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 365/28.09.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот III, квартал 14 по плана на с. Бяла вода.

 

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 30.09.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява жителите на общината, че от 21.09.2020 г, фирмата - превозвач "М-бус" ООД, ще изпълнява обществения превоз на пътниците по автобусните линии от областните и общински транспортни схеми.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 167 (сто и шестдесет и седем) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

                                                                                     О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.08.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Уважаеми съграждани, във връзка с изискването на чл. 19, ал. 3, т. 7 и т. 11 от Закона за управление на отпадъците в периода 7-18.09.2020 г. Община Малко Търново организира събирането и извозването на масово разпространени отпадъци, едрогабаритни отпадъци, вкл. бяла и черна техника, от всички населени места на общината.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.07.2020 година от 15:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 258/08.07.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот IV-37, квартал 7 по плана на с. Заберново.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 257/08.07.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VIII-325,326, квартал 26 по плана на с. Стоилово.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 251/02.07.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VIII-за услуги, квартал 27 по плана на с. Бяла вода.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 233/23.06.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот 30020.20.93, м. „Край село", землище с. Заберново.

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ!

Държавно предприятие "Българо - германски център за професионално обучение" Ви кани да се включите в пилотни обучения "Професионално ориентиране" в съчетание с две ключови компетентности.

Община Малко Търново съобщава за Заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията

Община Малко Търново, съобщава на Костадин Димитров Димитров, с адрес: гр. Бургас ул. "Тодор Александров", №47 че на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията е издадена Заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново за премахване на строеж: "Септична яма" находящ се в УПИ VII-77, кв.9 по плана на с.Стоилово.

Със съдържанието на заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново може да се запознаете в стая №6 от 9:00ч. до 16:00ч., находяща се в сградата на Община Малко Търново.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Малко Търново пред Административен съд - гр. Малко Търново в 14-дневен срок считано от датата на съобщаването й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Община Малко

...

 П О К А Н А

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре