https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


До

Кера Георгиева Статева за съставен констативен акт

Община Малко Търново на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава за съставен констативен акт.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.03.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета" – гр. Малко Търново.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Малко Търново Ви уведомява, че със заповед на Министъра на околната среда и водите периода от 01.04.2019 г – 31.10.2019 г е определен за пожароопасен в защитените територии, изключителна държавна собственост, особено на територията на резерватите „Витаново", „Средока", „Узунбуджак".

Военно окръжие – Бургас набира кандидати, мъже и жени, за приемане на служба във военноморските бази на Бургас (Атия) и Варна. Обявените свободни места са за матроси, водолази, свързочници, охранители, шофьори, строители, булдозеристи, монтьори, разузнавачи, готвачи, санитари. 

Срок за подаване на документи до 25.04.2019 г.

До Каля Георгиева Димитрова за съставен акт:

Община Малко Търново на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщава за съставен констативен акт за строеж "Полумасивна жилищна сграда - част" находяща се в част на УПИ I-90, кв. 14 по плана на село Визица.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 26.03.2019 г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот с идентификатор 46663.49.262, отреден като изоставена орна земя, в землището на град Малко Търново, за разполагане на пчелни кошери.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.03.2019г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот № 020118 в землището на село Заберново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.03.2019 г от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот № 039034 в землището на село Бяла вода, за разполагане на пчелни кошери.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 20.03.2019 г, от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 8 в бл. 1, вх. 2, ет. 1 в село Граматиково.

Военно окръжие – Бургас на основание заповед № ОХ-176 от 15.02.2019 г. на Министъра на отбраната на Република България набира кандидати за приемане на военна служба във военни формирования на Сухопътни войски на Българската армия, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Карлово, Плевен, Благоевград, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.02.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново.

Издадени са заповеди относно одобряване изменението на ПУП за УПИ, кв. 13  по плана на село Стоилово  и частично изменение на ПУП за УПИ, кв. 30 по плана на село Стоилово.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.02.2019 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот № 062109, в землището на с. Граматиково за разполагане на пчелни кошери.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 14.02.2019 г от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отстъпване право на строеж за построяване на гараж в имот 46663.501.1550 гр. Малко Търново.

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в  сградата на РОДЗ "Юрий Гагарин - гр. Малко Търново", ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0170-C01 от 29.09.2016 год. Заключителната пресконференция ще се проведе на 24.01.2019 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Малко Търново.

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Районно управление на „МВР - Малко Търново", ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0003-C01 от 29.09.2016 год. Заключителната пресконференция ще се проведе на 25.01.2019 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Малко Търново.

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация - Малко Търново" ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0002-C01 от 19.09.2016 год. Заключителната пресконференция ще се проведе на 18.01.2019 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 33/14.01.2019 г. на заместник кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VІІІ-за автомивка, кв. 20 по плана на с. Граматиково.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 23.01.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета".

Военно окръжие – Бургас набира кандидати, успешно завършили обучение в курс по „начална военна подготовка", за двуседмичен курс по специална военна подготовка „Тактика на мотопехотните войски", който ще се проведе в НВУ „Васил Левски" - гр. Велико Търново от 08 април до 19 април 2019 г.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре