https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново, съобщава, че крайния срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес е 12 октмомври. В тази връзка Информационен център за обслужване на гражданите ще работи на 12.10.2019 г с работно време от 09:00 - 17:00 часа.

 

УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ,

По повод новите изисквания за регистрация на туристи:
Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.
Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал. 5 от Закона за туризма.
Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg. Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на МТ, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).
Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на

...

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 20.09.2019 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 5 от общинския покрит пазар.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-772/20.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

 

Община Малко Търново Ви уведомява, че във връзка с извършване на техническа профилактика на информационната, архивната и деловодна системи на 05.09.2019г. Общинска администрация - Малко Търново няма да работи с граждани. В тази връзка няма да се приемат граждани за срещи, консултации и няма да се обработват постъпилите устни и писмени молби, заявления и други.

С работно време от 08:00-12:00 ч и от 13:00-17:00 ч ще работи Информационен център за обслужване на граждани.

     

 

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 10.09.2019 от 11.00 ч в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти за разполагане на пчелни кошери.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 23.08.2019 година от 13.30 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета" – гр. Малко Търново.

ДО

ДОНЧО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО

 

СЪОБЩЕНИЕ № 1/10.07.2019 г

 

Уведомяваме Ви, че Ви е изпратено писмо с изх. № 94-00-1078/07.05.2019 г, относно наследническия Ви имот в гр. Малко Търново, ул. "България" № 23.

До  

Заинтересованите страни 

Със заповед на Директора на ОД Земеделие гр. Бургас, е определeн състава на комисиите за всяко землищеq за определяне на масивите за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 328/08.08.2019 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлени имоти № 010564 и № 010565, в землището на с. Стоилово.

 

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 13.08.2019 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилиони от общинския покрит пазар.

Община Малко Търново започна прием на документи за включване в Механизма за лична помощ.

Документите се приемат в сградата на общинска администрация - гр.Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" 3, – Фронт офис от понеделник до петък, от 8,00 часа до 17,00 часа.
На място могат да се получат и документите за участие в Механизма за личната помощ.

Документите може да изтеглите и от сайта на Община Малко Търново - https://www.malkotarnovo.org/
За допълнителна информация: 05952 3536; 05952 3021; 05952 3108;

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.07.2019 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета" – гр. Малко Търново.

Министерство на отбраната на Република България набира кандидати – лекари и стоматолози, за приемане на офицерска служба в Българската армия.

 Детска градина "Юрий Гагарин" гр.Малко Търново

ЗАПОВЕД

За определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

№: 106 / 09.07.2019 година

На основание чл.13г, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предлагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Детска градина "Ален мак" с.Звездец

ЗАПОВЕД

За определяне на заявител по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

№44/12.07.2019 година

На основание чл.13г, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предлагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 294/12.07.2019 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване

В Дъжавен вестник брой 54 от 09.07.2019 г. е обнародвано съобщение за изготвен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: „Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение“, за землищата на гр. Малко Търново, с. Евренозово, с. Звездец, с. Бръшлян и с. Близнак.

Уважаеми родители, 

във връзка с провеждането на санитарно хигиенни дейности през летния сезон в ДГ "Ален мак" с. Звездец, със заповед на Кмета на Община Малко Търново,  летния период от 08.07.2019 г до 30.08.2019 г се обявява за неучебен.

ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема „Училищен плод „ и „ Училищно мляко" в ДГ "Ален мак", село Звездец.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре