https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет - Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.07.2018 г от 15 .00 часа в заседателната зала на НЧ "Просвета - 1914".

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 07.08.2018 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлени имоти - частна общинска собственост.

Община Малко Търново, уведомява заинтересованите лица и общественост, че в деловодството на Общинска администраиця е постъпило инвестиционно намерение за създаване на "Пчелин от 150 кошера" в имот с идентификатор 46663.83.42, землище Малко Търново, местност "Тагарово".

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 01.06.2018 година от 15.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета".

Военно окръжие – Бургас на основание заповеди на Министъра на отбраната на Република България набира кандидати за приемане на военна служба.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 15.05.2018 от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот в землището на село Стоилово.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 17.05.2018 г от 14.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на урегилиран поземлен имот VI в квартал 9 по плана на село Евренозово.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 15.05.2018 г от 14.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на урегулиран поземлен имот V-372, в квартал 30 по плана на село Стоилово.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 11.05.2018 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти за разполагане на пчелни кошери.

ПРОТОКОЛ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ. 37 "и", АЛ. 6 и АЛ. 7 от ЗСПЗЗ

Инвестиционно предложение на Община Малко Търново 

Община Малко Търново съобщава, че във връзка с изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обявява инвестиционно предложение за ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа в Oбщина Малко Търново, етап І: Град Малко Търново /Главен клон І по улиците: „Александър Стамболийски“, „Княз Борис І“ и „Петко Напетов“.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.04.2018 година от 15.00 часа в заседателната зала на Община Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 26.04.2018г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 26 от общински покрит пазар.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.03.2018 година от 15.00 часа в заседателната зала на Община Малко Търново.

Военно окръжие – Бургас на основание заповед No-ОХ-206/09.03.2018 г. на Министъра на отбраната набира кандидати за приемане на военна служба в София, Сливен, Копривщица, Мокрен и Горна Малина.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 04.04.2018 г, от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Уведомяваме Ви, че в Общинска администрация Малко Търново постъпи инвестиционно предложение  от "Странджа Агро Бизнес" ЕООД за "Създаване на лешникови насаждения в имоти в землището на село Близнак".

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 02.03.2018 година от 15.00 часа в заседателната зала на Община Малко Търново.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Общинска администрация Малко Търново, отдел "ТСУ" съобщава, че е издадена заповед № 128/15.02.2018 г, относно одобряване проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IV, V, VI, VIII, IX, X, XI и XIV кв. 57 по плана на гр. Малко Търново.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре