Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Анотация, Основание, Цели на програмата - Стр. 4

Анализ на средата /разположение, релеф, климат, води, полезни изкопаеми, почви/ - Стр. 7

Селищна структура - Стр. 11

Състояние на компонентите на околната среда - Стр. 13

Състояние на атмосферния въздух - Стр. 13

Шум - Стр. 20

Състояние на водите - Стр. 20

Отпадъци - Стр. 27

Биотична характеристика - Стр. 36

Фауна - Стр. 36

Флора - Стр. 38

Лечебни растения - Стр. 40

Защитени местности - Стр. 48

Резервати, Природни забележителности - Стр. 50

Туризъм - Стр. 52

Ресурси на туризма - Стр. 52

Археологическо наследство - Стр. 54

Организационни особености на Община Малко Търново - Стр. 55

Икономическо развитие- обща характеристика - Стр. 57

Промишленост - Стр. 60

Горски стопанства на територията на Община Малко Търново - Стр. 63

Държавно горско стопанство град Малко Търново - Стр. 64

Държавно ловно стопанство с. Граматиково - Стр. 68

Общински гори град Малко Търново - Стр. 71

Държавно лесничейство село Звездец - Стр. 72

Състояние на инфраструктурата - Стр. 74

Водоснабдяване - Стр. 74

Канализационна система - Стр. 76

Транспортна инфраструктура - Стр. 77

Телекомуникационна инфраструктура - Стр. 77

Околна среда - Стр. 78

Проблеми и потенциали на Община Малко Търново - Стр. 78

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите /SWOT/ - Стр. 79

Цели Визия за околната среда - Стр. 80

Организация за изпълнението на програмата - Стр. 84

План за действие - Стр. 85

Списък на лечебните растения за потенциално ползване на ПП “Странджа” Приложение №1Стр. 89

 

Вижте целия текст на Програмата за опазване на околната среда от тук.

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре