Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9021710

С ПРЕДМЕТ:

„Мерки за популяризиране" на проект: „Съвременна и ефективна администрация на Община Малко Търново", по договор за БФП с рег. № 13-11-11/16.09.2013 по ОПАК, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация", Приоритетна ОС І „Добро управление" по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007 – 2013 г. Бюджетна линия № BG051PO002/13/1.1-07
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 08.11.2013 г.

 

-Публична покана;
-Документация;
-Указания и техническо задание към участниците;
-Приложение 1 - Заявление за участие;
-Приложение 2 - Администратияжи данни;
-Приложение 3 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4 и ал. 5, т.2 от ЗОП;
-Приложение 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5, ал. 5, т. 1 от ЗОП;
-Приложение 5 - Декларация за запознаване с документацията;
-Приложение 6 - Декларация за приемане на условията в проект на договора съгласно чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП;
-Приложение 7 - Справка за общия оборот и оборота от услуги сходни с предмета на поръчката за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. ;
-Приложение 8 - Справка - списък;
-Приложение 9 - Договор за услуга;
-Приложение 10 - Техническо предложение ;
-Приложение 11 -Списък експерти;
-Приложение 12 - Автобиография на ключов експерт ;
-Приложение 13 - Декларация за разположение на ключов експерт;
-Приложение 14 - Ценово предложение

 

 

Прикачания:
Свали този файл (syobshtenie.pdf)Съобщение[ ]194 КБ27-10-2015 09:53

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре