Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Доставка на улични осветителни тела, кошчета за отпадъци – дървени, дървени пейки (неподвижни без облегалки), дървени перголи, пикник маса с дървен плот и седалки, седалки амфитеатър, специализирано подово покритие и дървен заслон при изпълнение на проект: "Изграждане на многофункционален посетителски център с. Граматиково, община Малко Търново" - финансиран по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности", приоритетна ос 3 "Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост" от Програмата за развитие на селските райони - за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между ДФЗ и Община Малко Търново

 

Прикачания:
Свали този файл (20042012.pdf)Съобщение[ ]193 КБ12-10-2015 17:56