Община Малко Търново, на основание чл.68 от ЗОП уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по опростените правила, с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО", че на 12.03.2014 год., от 15:00 часа, в Заседателната зала на Община Малко Търново, находища се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2. ще отвори ценовите предложения по реда на тяхното постъпване съгласно утвърдената документация.