начало - Образование
СОУ "Васил Левски"

Малкотърновското училище има около 175 год. история. Правоприемник е на килийното училище, което е открито приз 1835 година. През 1861-62 год.отваря врати Българско начално училище. Първи гимназиален клас е открит с Указ №126 на Н.В.цар Борис ІІІ през учебната 1920-1921 год. Като гимназия съществува и до днес. През периода на дългото си съществуване гимназията в гр.Малко Търново е средище на просвета за целия Странджански край. В него са образовани много достойни българи от М.Търновска, Царевска и Бургаска околии. СОУ”Васил Левски” и днес се ползва с добро име и е утвърдило авторитета си сред средните училища в областта. Постига много добри успехи в подготовката на възпитаниците си. В училището е формиран добър училищен екип. Педагогическия колектив се състои от 23 члена. 1 директор и 22 учители и възпитатели. По образование 22 с висше и 1 с полувисше. 7 са с ІІ клас квалификация 1 с V кв. степен. Повечето учители са местни и битово са устроени. Двама от преподавателите са от Бургас и битовите им въпроси са решени. По основните общообразователни предмети преподават дългогодишни учители с клас квалификация и добра теоретична и методическа подготовка. Засилените миграционни процеси в общината през последните години доведоха до рязко намаляване на броя на учениците и влошаване на качествения им състав. Със Заповед №547 от 04.09.2008г. на МС на Р България под №43 М.Търновската гимназия е определена за защитено училище. Сигурно знаете структурата на защитените училища. Те са определени с ПМС №212 от 02.09.2008г. Защитени училища сме затова, че сме единствено в района на общината и най-близкото до нас училище е на 70-80 км. Като защитено училище ние ползваме някои привилегии и защити. Допълнително финансиране, могат да съществуват паралелки под средния минимум и др. В момента в СОУ се учат 281 ученика от 1-12 клас. Една част от тях са от ромски произход. Около 60% от учениците І-ІV клас, 50% от V-VІІІ клас и 38% ІХ-ХІІ клас, а една част от тях са ученици, чиито родители работят на горски обекти. От района на с.Граматиково и с.Звездец имаме 65 пътуващи ученици от І-Х клас, от които само 5 са от български произход. Останалите са роми. За пътуващите ученици МОН осигури 3 нови училищни автобуса и нямаме проблеми с извозването им до М.Търново и обратно. Обучението в училище е на една смяна само сутрин, имаме 4 полуинтернатни групи. 3 в начален курс и 1 в среден курс V-VІІІ клас. В полуинтернатните групи са обхванати всички пътуващи ученици и нуждаещите се от М.Търново. От учебната 2006/2007 год. в СОУ”В.Левски”е разкрита професионална паралелка по специалността „Техник-лесовъд”, специалност „Горско и ловно стопанство”, в която се обучават ученици от Бургаския регион. Към училището има ученически стол в който се предоставят топли закуски и обяд на достъпни цени. Съгласно решение на Общината, учениците получават поевтиняване на храната за закуска и обяд и за около 1 лев могат да се нахранят в ученическия стол. За отличните ученици и учениците от социално слаби семейства съгласно ПМС207 осигуряваме ученически стипендии. Медицинското обслужване на училището се осигурява от училищен фелдшер и личния лекар на учениците, а зъболекарски прегледи и лечение се извършват от личния зъболекар, чийто кабинет се намира на около 200 м от училищната сграда. Независимо от състава на учениците полагаме усилия да даваме качествено образование и да организираме учебния процес съгласно изискванията на ДОИ и Закона за степента на образованието. Освен традиционните урочни форми се използват и други интерактивни методи, провеждане на учебните часове в музея, в лабораторията на ПП Странджа, в двата компютърни кабинета, използването на мултимедията и други технически средства за онагледяване. При проведеното външно оценяване ІV, V и VІ клас нашите ученици получиха добри резултати. Учениците от нашето училище участваха в различни форми на извънкласни дейности. Имаме изградени СИП-ове по изобразително изкуство, по екология, по някои от общообразователните предмети, мажуретен състав, участват в различни състави на художествената самодейност и спортни отбори. В тази връзка училището работи съвместно с читалището, различни неправителствени организации, ПП „Странджа”, Музеен комплекс и спортното дружество. Училището участва в разработването на Европейски проекти по програмите „Сократ” подпрограма Коменски, проекта „Богатствата на родния край”. Проекта реализирахме 2005-2008 год. заедно с училища от Полша, Литва и Германия. Учениците се превърнаха в изследователи на културното богатство, традициите на родния край, запознаха се е културното богатство от районите на училищата от Полша, Литва и Германия. Издадоха много материали, проведоха срещи в М.Търново, Литва и Германия. Изработиха общ уебсайт за работата си през 3-те години. Създадоха и подържат контакти с учениците от тези страни. Училището участва и в проект по програмата „Училището, територия на ученика” и спечели проект за изграждане на детски музикален ансамбъл. Участвахме и в проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на тема „Приятел на земята” за около 60 хил. лева. По проект за „Енергийна ефективност” беше подменена цялата инсталация на парното и изградено ново, паралелно на твърдо гориво. -топлоизолация на училищната сграда. -подмяна на черните дъски с бели. -обзавеждане на два кабинета с нови маси и столове. Очакваме цялостно обзавеждане на кабинета по Биология. Връзките и взаимодействието на училището с родителската общественост са традиционно добри. Родителите са съпричастни към проблемите на училището и участват в съвместни мероприятия.

ГЕОРГИ ДИКОВ
ДИРЕКТОР СОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”