начало - Бизнес център Малко Търново
Бизнес център Малко търново

Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта. Бизнес центъра предоставя технически и офис услуги, консултации, информационни услуги, съдейства за провеждане на специализирани курсове и програми за обучение, както и за организиране на обществени прояви (семинари, работни срещи, изложби) и др. Бизнес център – Малко Търново е създаден по Проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS), осъществен от Министерството на труда и социалната политика с подкрепата на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), с цел подпомагане на микро- и малки предприятия и земеделски прозводители в райони с висока безработица. Реконструкцията на сградата по предназначение е финансирана по програма ФАР на ЕС по проект за заетост в районите с минна и стоманодобивна промишленост SMAEP.

адрес:

гр. Малко Търново

ул. Цар Калоян 9А

тел: 05952/ 30 77

е-mail: bc_tarnovo@abv.bg