Начало - Административно и правно обслужване на населението

В процес на обработка

УСЛУГИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И АКТОСЪСТАВЯНЕ

Подаване на заявления – Общински център за услуги и информация на граждани
Работно време на ОЦУИГ: 08.00 ч. – 17.00 ч.
Тел. : 05952 / 31 08
Необходимите документи ще намерите в заявлението за съответната услуга

Номер Наименование на услугата Такса Срок Бланка
1 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал без такса 7 дни Изтегли
2 Издаване на удостоверение за раждане- дубликат 5 лв. 2 дни Изтегли
3 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал без такса. 7 дни Изтегли
4 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 5 лв. 2 дни Изтегли
5 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път без такса. 1дни Изтегли
6 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за втори и следващ път 5 лв. 1дни Изтегли
7 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние 2 лв. 2 дни Изтегли
8 Издаване на удостоверение за наследници 5лв. 2 дни Изтегли
9 Издаване на удостоверение за семейно положение 5лв. 1 дни Изтегли
10 Издаване на удостоверение за родствени връзки 5лв. 2 дни Изтегли
11 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство без такса 3 дни Изтегли
12 Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице 3 лв. 1 дни Изтегли
13 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина 5 лв. 2 дни Изтегли
14 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България 5 лв. 2 дни Изтегли
15 Издаване на удостоверение за постоянен адрес 2 лв. 2 дни Изтегли
16 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес 2 лв. 1 ден Изтегли
17 Заверка на удостоверение за постоянен адрес 2 лв. 1 ден Изтегли
18 Издаване на удостоверение за настоящ адрес 2 лв. 2 дни Изтегли
19 Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес 2 лв. 1 ден Изтегли
20 Заверка на удостоверение за настоящ адрес 2 лв. 1 ден Изтегли
21 Припознаване на дете 4 лв. 7 дни Изтегли
22 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 10 лв. 1 ден Изтегли
23 Заверка на пълномощно 5 лв. 2 дни Изтегли
24 Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние 5 лв. 2 дни Изтегли
25 Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние 5 лв. 1 ден Изтегли
26 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина без такса 3 дни Изтегли
27 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или налице без гражданство 5 лв. 4 дни Изтегли
28 Установяване на наличие на българско гражданство 5 лв. 10 дни Изтегли
29 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции без такса 2 дни Изтегли
30 Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация 2 лв. 2 дни Изтегли
31 Ползване на зала за граждански ритуали 20 лв. 2 дни Изтегли
32 Ползване на зала за граждански ритуали 10 лв. 5 дни Изтегли
33 Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес 4 лв. 2 дни Изтегли
34 Промяна на ЕГН на български гражданин без такса 5 дни Изтегли
35 Издаване на удостоверения, по искане на заинтересовани лица, за липса или наличие в „Архив” на търсените от тях документи 5 лв. 2 дни Изтегли
36 Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка 1.00 лв/стр.
2 лв./диск
1 ден Изтегли
37 Издаване на удостоверения /по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на търсените от тях документи/ 5 лв. 2 дни Изтегли
38 Други удостоверения по искане на граждани 2 лв. 2 дни Изтегли