Начало - Текущи проекти

31.10.2013 г.
ИЗТЕКЛА

Публична покана

Документация

Указания и техническо задание към участниците

Приложение 1 - Заявление за участие

Приложение 2 - Администратияжи данни

Приложение 3 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4 и ал. 5, т.2 от ЗОП

Приложение 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5, ал. 5, т. 1 от ЗОП

Приложение 5 - Декларация за запознаване с документацията

Приложение 6 - Декларация за приемане на условията в проект на договора съгласно чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП

Приложение 7 - Справка за общия оборот и оборота от услуги сходни с предмета на поръчката за 2010 г., 2011 г. и 2012 г.

Приложение 8 - Справка - списък

Приложение 9 - Договор за услуга

Приложение 10 - Техническо предложение

Приложение 11 -Списък експерти

Приложение 12 - Автобиография на ключов експерт

Приложение 13 - Декларация за разположение на ключов експерт

Приложение 14 - Ценово предлойение

powered by Suzara design studio