Начало - Текущи проекти

29.08.2013 г.
Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност по ОПАК

Документация

Публична покана

Техническа спецификация

Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка

Образец №1 - Административни сведения за участника

Образец №2- Предложение за изпълнение на поръчката

Образец №3- Ценово предложение

Образец №4- Декларация - информация за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си

Образец №5 - Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайната дата за подаване на офертите за настоящата обществена поръчка

Обрезец №6 – Автобиография;

Обрезец №7 – Декларация за разположение на ключов експерт

Обрезец №8 - Декларация за участие на подизпълнител

Обрезец №9 - Декларация за съгласие за участие от подизпълнител

Обрезец №10 - Декларация за приемане условията на проекта на договора

Проект на договорpowered by Suzara design studio