Начало - Текущи проекти

26.07.2013 г.
Публична покана

Документация

Условия и указание за участие

Техническо задание

Приложение № 1 - Административни сведения

Приложение № 2 - Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от ЗОП

Приложение № 3 - Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП

Приложение № 4 - Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП

Приложение № 5 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

Приложение № 6 - Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

Приложение № 7 - Декларация-справка

Приложение № 8 - Списък - договори

Приложение № 9 - Списък за собствени наети технически лица,

Приложение № 10 - Професионална автобиография

Приложение № 11 - Декларация за разположение на екперта

Приложение № 12 - Техническо предложение

Приложение № 13 - Ценово предложение

Приложение № 14 - Проект на договор

Приложение № 15 - Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Приложение № 16 - Приложени скици

powered by Suzara design studio