Начало - Текущи проекти

23.08.2013 г.
Съобщение за отваряне ценовите предложенияРазяснение предвид липсата на изискване за внасяне на гаранция за участие в утвърдената и публикувана документация за участиеДокументация

Приложение № 1 - Заявление за участие

Приложение № 1.1 - Списък по чл. 56 ал. 1 т. 14 ЗОП

Приложение № 2 - Административни сведения

Приложение № 3 - Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката

Приложение № 4 - Декларация, че участника ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката

Приложение № 5 - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП

Приложение № 6 - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, 2а, 3 и 4 и ал.5, т.2 от ЗОП

Приложение № 7 - Декларация за подизпълнител

Приложение № 8 - Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП

Приложение № 9 - Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 11 от ЗОП

Приложение № 10 - Декларация за участието на подизпълнители

Приложение № 11 - Справка за общия оборот

Приложение № 12 - Декларация - списък на основните договори

Приложение № 13 - Декларация за участие на обединение/консорциум

Приложение № 14 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Приложение № 15 - Банкова гаранция за изпълнение

Приложение № 16 - Декларация за приемане на условията в проект на договора съгласно чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП

Приложение № 17 - Проект на договор

powered by Suzara design studio