Начало - Текущи проекти

23.07.2013 г.
Публична покана

Документация

Условия и указание за участие

Техническо задание

Приложение № 1 - Заявление за участие

Приложение № 2 - Административни сведения

Приложение № 3 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Приложение № 4 - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП

Приложение № 5 - Декларация – запознаване с обстоятелства, условия и с документацията за участие

Приложение № 6 - Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП

Приложение № 7 - Доказателства за икономическо и финансово състояние

Приложение № 8 - Справка - списък

Приложение № 9 - Проект на догожор

Приложение № 10 - Техничеко предложение

Приложение № 11 - Списък експерти

Приложение № 12 - Автобиография на ключожите експерти

Приложение № 13 - Ценово предложение

powered by Suzara design studio