Начало - Текущи проекти

21.01.2014 г.
Публична покана

Технически изисквания

Указания към участниците за реда и условията за провеждане на обществена поръчка

Приложение 1 - Оферта за участие

Приложение 2 - Техническо предложение

Приложение 3 - Ценово предложение

Приложение 4 - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Приложение 5 - Декларация по чл.47. ал. 5 от ЗОП

Приложение 6 - Декларация, че участникът е запознат и приема всички условия на поръчката

Приложение 7 - Декларация за участието на подизпълнители

Приложение 8 - Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв

Приложение 9 - Административни сведения

Приложение 10 - Списък – Декларация за изпълнени доставки

Приложение 11 - Справка за общ оборот

Приложение 12 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

Приложение 13 - Списък – Декларация за договори сходни с предмета на поръчката

Проект на Договор

Приложение към ценово предложени

Приложение към техническо предложение

powered by Suzara design studio