Начало - Профил на купувачаС Ъ О Б Щ Е Н И ЕОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9004219

С ПРЕДМЕТ: “Изготвяне на технически проекти за съоръжения за превенция на горски пожари по проектно предложение „Опазване на горските територии на Община Малко Търново от пожари” за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони, Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” 2007 – 2013 година”.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 31.07.2012 г.Документация

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Публична покана;
Техническо задание за проектиране;
Актове и скици:
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3, 3.1, 3.2, 3.3
4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
6, 6.1, 6.2
7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4
8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

Указания към участниците;
Образец №1 - Оферта;
Образец №2- Техническо предложение;
Образец №3- Ценово предложение;
Образец №4- Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП;
Образец №5- Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП;
Образец №6 - Декларация за запознаване с обстоятелствата и условията за изпълнение;
Образец №7 - Декларация за подизпълнители;
Обрaзец №8 - Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;
Обрaзец №9 - Административни сведения за участника;
Образец №10 - Списък – декларация на ключовите експерти;
Образец №11- Автобиография;
Обрaзец №12 - Декларация за съгласие за участие в екипа
Обрaзец №13 - Декларация за посещение на обекта на място