Начало - Профил на купувачаС Ъ О Б Щ Е Н И ЕОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9006382 С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на стълбищен подемник за хора с увреждания” по проект: „Изграждане на достъп до всички части на сградата на „Дневен център за възрастни хора с увреждания” гр. Малко Търново”.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 25.09.2012 г.Документация

Публична покана

Указания към участниците

Техническо задание

Образци:

Образец № 1 - Оферта
Образец № 2 - Техническо предложение
Образец № 3 - Ценово предложение
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6
Образец № 7
Образец № 8
Образец № 9
Образец № 10 - Декларация посещения
Образец № 11