Начало - Текущи проекти

15.04.2013 г.
Публична покана

Документация

Техническо задание

Количествени сметки

Указания към участниците

Приложение № 2 - Предложение за изпълнение

Приложение № 3 - Ценово предложение

Приложение № 4 - Декларация за техническото оборудване

Приложение № 5 - Декларация Списък на договори

Приложение № 6 - Декларация справка

Приложение № 7 - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 8 - Декларация за участие като подизпълнител

Приложение № 9 - Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 10 - Административни сведения

Приложение № 11 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Приложение № 12 - Декларация за запознаване с условията на поръчката

Приложение № 13 - Проекто - договор

Приложение № 14 - Декларация по чл. 47, ал.1,т.1 от ЗОП

Приложение № 15 - Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП

powered by Suzara design studio